Werkwijze

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of via de Jeugdwet biedt Socialwork4U begeleidingstrajecten aan. Dit kan reguliere hulp, maar ook gespecialiseerde hulp betreffen. 

In dit kader wordt allereerst een intakegesprek ingepland. In dit eerste gesprek wordt alvast getracht een vertrouwensband te creëren en wordt geïnventariseerd wat de situatie is en waar de problematiek zit. Aan de hand daarvan moet duidelijk worden wat de hulpvraag is of wat de hulpvragen zijn.

Vervolgens wordt een uitgebreid individueel begeleidingsplan opgesteld. Hierbij is het streven dat de eigen kracht wordt versterkt en de eigen regievoering wordt bevordert. De ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, of met chronische psychische of psychosociale problemen vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Gedurende de begeleiding vindt regelmatig een evaluatie plaats. Indien nodig wordt het begeleidingsplan aangepast en aangevuld. 

Socialwork4U streeft ernaar dat cliënten uiteindelijk zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over hun leven, al dan niet met aanvullende ondersteuning van de omgeving of professionals. 

Tijdens een ondersteuningstraject kan nauw worden samengewerkt met andere zorgaanbieders, mensen uit de directe omgeving, organisaties of hulpverleningsinstanties. Naarmate een begeleidingstraject vordert, wordt de ondersteuning gefaseerd afgebouwd en vindt waar nodig overdracht plaats.